Home Aktivnosti SavezaZnačajni datumi 3.DECEMBAR MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

3.DECEMBAR MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM

by savez

Ujedinjene nacije (UN) konstantno pozivaju na stvaranje inkluzivnih, pristupačnih i održivih društava – naročito usvajanjem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine. Vremenom, UN su kao prioritet postavile i promovisanje unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i 1992. godine je ustanovljeno da se svake godine obeležava Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se 3. decembra i simbolizuje akcije koje bi trebalo preduzimati svakodnevno kako bi se promovisalo i afirmisalo puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u sve aspekte društva.

Ove godine Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u svetu obeležiće se pod sloganom UN-a: Liderstvo  i učešće osoba sa invaliditetom u stvaranju inkluzivnog, pristupačnog i održivog sveta posle pandemije Kovid-19.

Pandemija COVID-19 duboko je pogodila ceo svet, a posebno osetljive grupe, pojedine osobe sa invaliditetom su bile ranjivije i u dodatnom riziku zbog uvedenih mera tokom vanrednog stanja i zabrane kretanja, a kako pandemija COVID-19 i dalje ima široko rasprostranjene efekte, potrebno je naći način za rešavanje sistemskih nejednakosti koje su sada još vidljivije

Jedna milijarda ljudi, ili 15% svetske populacije, ima neki oblik invaliditeta, a u Srbiji živi oko 800.000 osoba sa invaliditetom čiji problemi direktno ili indirektno pogađaju i članove njihovih porodica i najčešće žive na granici siromaštva.

I pored brojnih pomaka u praksi i pozitivnih zakonskih rešenja, OSI u Srbiji i dalje ne uživaju dovoljno prava koja bi im omogućila punu jednakost i uključenost u sve društvene tokove, stoga i dalje intenzivno treba raditi na unapređenju njihovog položaja.

Osobe sa invaliditetom treba da učestvuju u donošenju svih odluka važnih za njihov život preko svojih organizacija i Saveza, kao i Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom – potrebno je doneti poseban Zakon o organizacijama osoba sa invaliditetom, poboljšati pristup zdravstvenoj zaštiti, posebno ako se osvrnemo na pandemiju izazvanu virusom COVID-19 i teškoće sa kojima su se suočavale osobe sa invaliditetom, smanjiti diskriminaciju, uticati na poboljšanje socio – ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, povećati pristupačnost, unaprediti položaj žena i mladih sa invaliditetom, njihovo obrazovanje, informisanje i komunikaciju.

Savez distrofičara Srbije (SDS) kao jedna od najstarijih invalidskih organizacija osnovana 1968.godine, danas u svom sastavu ima 21 gradsku, okružnu i pokrajinsku organizaciju na teritoriji cele Republike izastupa interese i potrebe osoba obolelih od distrofije i srodnih neuromišićnih oboljenja kojih u Srbiji, prema našoj evidenciji, ima skoro 2000.

Zbog specifičnosti invaliditeta i progresivnosti bolesti, osobe sa distrofijom se suočavaju sa mnogobrojnim preprekama arhitektonske, psihološke, socijalne prirode, nailaze na diskriminaciju i predrasude što onemogućava njihovo potpunije učešće u društvenoj zajednici. Iako je položaj osoba sa invaliditetom u svim segmentima društva znatno poboljšan poslednjih nekoliko godina, potrebno je omogućiti veću ravnopravnost  osoba sa distrofijom i unaprediti položaj osoba sa invaliditetom.

 Zahvaljujući Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom, najznačajnijem partneru Saveza, Savez je u ovoj godini sproveo različite stimulativne i inkluzivne programe u cilju jačanja kapaciteta organizacija i unapređenja položaja osoba sa distrofijom u okviru programa „Zajedno gradimo bolju budućnost u 2021.godini“

Zajedno sa lokalnim organizacijama, Savez je realizovao niz aktivnosti koje uključuju: programe za očuvanje i razvoj socijalnih veština osoba sa invaliditetom, socio-edukativni programe, aktivnosti sportsko – rekreativnog karaktera, tradicionalne manifestacije, aktivnosti koje doprinose inkluziji osoba sa invaliditetom, obeležavanje značajnih datuma, inovativne aktivnosti čija je svrha povećanje vidljivosti osoba sa distrofijom, promotivne kampanje u cilju podizanja svesti javnosti.

Takođe, Savez distrofičara Srbije je i ove godine  uspeo da  realizuje kamp i program pod  nazivom „Deca i mladi sa distrofijom-budućnost Saveza distrofičara Srbije“ čiji je cilj osnaživanje dece i mladih osoba sa distrofijom i njihovih porodica.

Velika pažnja je posvećena jačanju članstva i kapaciteta organizacija – socijalno-zdravstvenom programu, rešavanju problema najugroženijeg dela članstva, radu na izmenama i dopunama Zakona i Pravilnika koji obuhvataju prava i interese osoba sa distrofijom, obezbeđivanju pomoći za najsiromašnije članove, sastancima sa predstavnicima relevantnih institucija u cilju poboljšanja položaja osoba sa distrofijom, informisanju članstva i javnosti kao i koordinaciji rada sa članicama Saveza.

Zaštita i promovisanje prava osoba sa distrofijom, odnosno, osoba sa invaliditetom, kontinuirano podizanje svesti zajednice i smanjenje diskriminacije kroz aktivnosti republičke organizacije i udruženja, predstavlja imperativ u radu Saveza distrofičara Srbije i u 2022.godini.

Related Articles