Home Aktivnosti Saveza Informisanje

Informisanje

by savez

Informativna aktivnost Saveza distrofičara Srbije je jedna od veoma značajnih, kojoj se od samog osnivanja organizacije pridaje veliki značaj. Informativna aktivnost je usmerena ka članstvu, njihovim porodicama i aktivistima organizacija, ali i ka stručnoj javnosti i relevantnim institucijama sa kojima SDS sarađuje.

U prvom redu to su informacije o zbivanjima u osnovnim organizacijama, dešavanjima u zemlji i inostranstvu, ali i o dostignućima u medicini – u lečenju i terapiji. Sa druge strane, naša informativna delatnost ima još jednu specifičnu dimenziju – stvaranje pozitivne slike u javnosti o pitanjima invalidnosti, o mogućnostima i dostignućima organizacija i pojedinaca.

Prvo glasilo Saveza distrofičara Jugoslavije u čijem sastavu se nalazio i Savez distrofičara Srbije bilo je “Miopatija i mi” koji je počeo da izlazi avgusta 1968. god. Glavni i odgovorni urednik bila je Gordana Rajkov, članica Saveza distrofičara Srbije i jedan od njegovih osnivača, kao i liderka invalidskog pokreta u Srbiji i danas. Izlazio je četiri puta godišnje sve do 1985. god . Za to vreme izašlo je 70 brojeva.

Već 1974. godine SDS je pokrenuo i svoje glasilo, tj. Bilten koji je uređivao Rajko Knežević, dugogodišnji sekretar Udruženja distrofičara u Kraljevu, a koji je izlazio do 1989. god.

Po prestanku izlaženja oba lista, Izvršni odbor Saveza je 3.oktobra 1995.god. doneo odluku o početku izdavanja novog časopisa pod nazivom “Vesnik MD”, čiji se prvi broj pojavio 13 novembra 1995.god. kao list za različita pitanja i probleme obolelih od mišićnih distrofija i srodnih neuromišićnih bolesti. Od tada, pa sve do danas, list izlazi u kontinuitetu.

Vesnik MD je tromesečnik koji se izdaje sa ciljem podizanja stepena informisanosti članova, ali i drugih zainteresovanih grupa kao što su zaposleni u institucijama i organizacijama sa kojima sarađujemo, predstavnici ministarstava, sekretarijata i lokalnih samouprava, o svim relevantnim informacijama koja se tiču osoba sa mišićnom distrofijom i srodnim neuromišićnim oboljenjima. Časopis se štampa u punom koloru, na 32 stranice i u tiražu od 1.500 primeraka. Distribuira se svim organizacijama iz sastava naše mreže, ali i ostalim partnerskim organizacijam, institucijama i pojedincima. Kroz različite rubrike list prati najnovija medicinska dostignuća, promene zakonske regulative, naročito u oblasti socijalne zaštite, domaće ali i međunarodne aktivnosti u raznim oblastima, kao i aktivnosti naših lokalnih organizacija. Jednom rečju, list objedinjuje funkciju informisanja, edukovanja, ali i zabave svojih čitaoca, među kojima ima i redovnih ili povremenih dopisnika, reportera, izveštača.

Osnovna ideja je da list najvećim delom kreiraju sami članovi – kao saradnici i kao dopisnici, jer oni najbolje prepoznaju probleme sa kojima se suočavaju u svojim sredinama, a takođe su i najpozvaniji da o tome pišu. Glavni i odgovorni urednik lista je Ivanka Jovanović, dipl. novinar koja je istovremeno i članica organizacije, a većina članova Izdavačkog saveta i Redakcije, kao i stalni ili povremeni saradnici su takođe članovi organizacija distrofiačara iz cele Srbije. Ostvarenju tog cilja da list u najvećoj meri kreiraju članovi organizacije znatno je doprinelo i održavanje dve “Male škole novinarstva” koje su kroz trodnevne seminare okupile zainteresovane članove iz različitih organizacija širom Srbije od kada je sadržaj lista veoma obogaćen različitim tekstovima iz lokalnih orgnizacija.

Izdavanjem lista “Vesnik MD” organizacijama je omogućena veća transparentnost u radu, a članovima se kontinuirano poboljšava informisanost i na odrđeni način podiže motivisanost. List je ranijih godina bio podržavan sredstvima iz Ministarstva rada i socijalne politike, a danas izlazi uz finasnisjku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.

Related Articles

Leave a Comment