Home Aktivnosti Saveza Obeležavanje značajnih datuma

Obeležavanje značajnih datuma

by savez

[icon_list style=”warning”]

  • Jubileji Saveza distrofičara Srbije

[/icon_list]

Savez distrofičara Srbije osnovan je 1968 godine. Obeležavanjem jubileja (svakih 10 godina) koristi se prilika da se sumiraju rezultati višegodišnjeg rada, istaknu i nagrade zaslužni pojedinci i organizacije. Jubilej se obeležava prigodnim kulturno umetničkim programom, uz prisustvo predstavnika svih članica, kao i značajnih i priznatih ličnosti iz javnog života.
Povodom obeležavanja jubileja dodeljuju se prigodna priznanja (zahvalnice, povelje i plakete) u znak poštovanja i zahvalnosti za višegodišnji i izuzetan doprinos ostvarivanju prava i zaštiti osoba sa distroifijom.

[icon_list style=”warning”]

  • Treći decembar

[/icon_list]

Treći decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, obeležava se svake godine sa ciljem skretanja pažnje javnosti na probleme, prava i položaj ove kategorije građana. Generalna Skupština UN je 1992. godine usvojila Rezoluciju kojom su zemlje potpisnice, a među njima je i naša zemlja, preuzele obavezu da na taj dan podignu svoj glas radi podsećanja celog društva da je pitanje invalidnosti pitanje osnovnih ljudskih prava, a na humanizma i milosrđa.
Ovoj odluci Generalne Skupštine UN prethodile su dve deklaracije. Prva, o pravima invalida iz 1971. godine i druga, obuhvatnija, iz 1975. kojom su proklamovana osnovna građanska i politička prava za ljude sa invaliditetom, kao što su: pravo na obrazovanje, ekonomsku i socijalnu sigurnost i zapošljavanje, na zdravstvenu zaštitu, na život u porodici itd.
Nešto kasnije, 1981. proglašena je Godina invalida, a kao najznačajniji ishod te aktvnosti bilo je usvajanje Svetskog programa akcije za invalide (1982.).
Od 1983. do 1992. godine obeležavana je Dekada invalida UN, a kao jedno od najvećih dostignuća te Dekade smatra se usvajanje Standardnih pravila UN 1993. godine. Time je pomeren fokus sa shvatanja invalidnosti kao medicinskog problema na shvatanje invalidnosti kao pitanja ljudskih prava.
Od tada pa sve do danas, svakog 3. decembra obeležava se Svetski dan osoba sa invaliditetom, koji inače predstavlja nastavak započete Dekade.
Poslednji u nizu najznačajnijih dokumenata UN o pravima osoba sa invaliditetom predstavlja usvajanje Konvencije o pravima i mogućnostima osoba sa invaliditetom, čiji je osnovni cilj da se osigura puno, efikasno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda OSI.
Opšte preporuke za obeležavanje ovog značajnog datuma jesu: što šire uključivanje samih osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija, podizanje svesti o njihovim mogućnostima, promovisanje iskustava iz te oblasti, afirmisanje svih ljudskih prava osoba sa invaliditetom u skladu sa motoom svetskog invalidskog pokreta:
Ništa o nama bez nas!

[icon_list style=”warning”]

  • Nedelja borbe protiv distrofije

[/icon_list]

Svake godine u 3. nedelji maja, Savez distrofičara Srbije obeležava tradicionalnu manifestaciju pod nazivom “Nedelja borbe protiv distrofije”. Evropska organizacija distrofičara (EAMDA) ustanovila je „Nedelju“ 1973. god. sa preporukom da zemlje – članice ovu sedmicu svake godine posvete naročitom skretanju pažnje javnosti na položaj osoba obolelih od neuromišićnih bolesti.
Cilj obeležavanja ove manifestacije jeste podizanje svesti javnosti o problemima sa kojima se suočavaju osobe obolele od progresivnih neuromišićnih bolesti, ali i afirmacija i podizanje svesti javnosti o pravima i mogućnostima njihovih sugrađana kojih u našoj zemlji živi oko 1.700.
Od tada pa do danas Savez distrofičara Srbije, zajedno sa svih 20 organizacija iz svoje mreže, obeležava «Nedelju» nizom medijskih i drugih aktivnosti u cilju intenzivairanja kampanje za stvaranje boljih uslova za život osoba sa mišićnom distofijom.
Iako neuromišićne bolesti ostavljaju ozbiljne posledice na zdarvlje i izazivajući brojna oštećenja, posebno ograničenja u kretanju, sobe sa ovom vrstom invaliditeta imaju očuvane intelektualne sposobnosti zahvaljujući kojima ne samo prevazilaze svoje umanjene fizičke funkcije, nego ih često i znatno nadmašuju.
Zato su poruke koje Savez tim povodom upućuje javnosti takve da je osobama sa ovom vrstom invaliditeta pre svega potrebna podrška društva, stvaranje jednakih mogućnosti i iznad svega – poštovanje ljudskih prava, što propisuju i mnoga dokumenta i zakoni koje je usvojila naša država.
Vrednosti koje se tada, kao i inače, promovišu su one za koje se Savez inače zalaže, kao što su: izjednačavanje mogućnosti, antidiskriminacija u svim aspektima života, jednaka prava za sve, puna jednakost i učešće u svim oblastima života, pristupačno okruženje, samostalni život uz puno poštovanje različitosti.
Koliko god se činilo da su retke, osobe koje ove bolesti pogađaju čine značajan deo populacije, a kvalitet njihovog života ne zavisi od težine oboljenja, već pre svega od adekvatne društvene podrške, kao i dostupnosti odgovarajućih društvenih službi podrške koje se bave njihovim potrebama i potrebama njihovih porodica kako bi im bilo omogućeno puno učešće u društvu. Svaki građanin, bez obzira na dijagnozu, treba da ima jednaka prava i da bude ravnopravan u svim društvenim sferama, bez izuzetka, a uvođenje ovog pitanja u glavne društvene tokove kroz sve oblasti politike je od ključnog značaja. Mere koje se sprovode u našoj zemlji, a na osnovu Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, treba da budu zasnovane na principima punog građanskog učešća i samostalnog života, uključujući uklanjanje barijera ka integraciji bilo da su u pitanju psihološke, obrazovne, porodične, kulturne, društvene, profesionalne, finansijske ili arhitektonske. Stoga je neophodan sveobuhvatni pristup u otklanjanju ovih prepreka, umrežavanje ovih ljudi i njihovih porodica, konstantna saradnja sa medicinskim osobljem i strukovnim organizacijama, stalan razvoj pravne regulative, međunarodna saradnja i razmena naučnih saznanja, kao i planiranje i saradnja sa relevantnim vlastima i pružaocima usluga.

[box style=”alert”]Jer, iako svi ljudi nisu isti, svi treba da imaju ista prava! [/box]

Related Articles

Leave a Comment